Boeken

Dit boek biedt toelichtingen op twintig centrale begrippen in de Bijbel. Het zijn wegwijzers voor het verstaan van de Bijbelse Boodschap.

Over de in de twintigste eeuw gebouwde kerken in Ede, geordend naar bouwstijl: van elke stijl zijn één of meer voorbeelden beschreven.

In de kerk wordt veel vergaderd. Deze bundel wil een handreiking bieden aan hen die regelmatig een vergadering moeten openen.

Kerk op orde, geschreven in 2007, geldt als minihandboek bij de Kerkorde van de PKN.

Dit jeugdverhaal over het leven van Guido de Brès, 1994, uitgegeven door de Herv. Zondagsscholenbond Nijkerk, is helaas niet meer te koop.

In 2018 bestond de kerk van de Evangelisch-Lutherse Gemeente in Ede 100 jaar. De lezing die ik daarover hield – 1000 jaar christendom in Ede – is opgenomen in dit boekje, uitgegeven door en verkrijgbaar bij de ELG Ede.

Publicaties

Graag deel ik met u artikelen over grotendeels bijbelse en pastorale onderwerpen, die ik in de loop van jaren heb gepubliceerd, zoals in ‘Ouderlingenblad’, ‘Diakonia’, ‘Wapenveld’, e.a. Sommige hebben wellicht minder actualiteit meer, andere zijn nog wel degelijk actueel.

Rondom het Woord

Hier kunt u ook bijdragen vinden die getypeerd kunnen worden als ‘Rondom het Woord’. De Bijbel is voor een theoloog c.q. predikant door de jaren heen een vraagbaak en gids voor geloof en leven, maar ook object van Schriftstudie, exegese en dogmatische verwerking. Daar ben ik nog steeds mee bezig.

Recentelijk verscheen bij Boekscout.nl/webwinkel nog een werkje van mijn hand: ‘Bijbelse Kernwoorden’. En hieronder vindt u bijdragen over tien bepalende hoofdpersonen in de Bijbel.

Tien ambtsdragers in de Bijbel

In het ‘Ouderlingenblad’ publiceerde ik tien opstellen over evenzoveel ambtsdragers in de Bijbel en over hun relevantie voor ambtsdragers nu. Na bewerking van deze monografieën vindt u deze hier opnieuw uitgegeven. Klik op hun afbeeldingen hierboven of namen hieronder.

Mozes
Debora
Nathan
Josia
Jeremia
Nehemia
Zacharias
Matteüs
Johannes
Timotheüs

Liturgie voor de protestantse eredienst

 Wat betekenen de diverse onderdelen van de liturgie? In het WijkA4 van de hervormde Nieuwe Kerkgemeente te Ede publiceerde ik er in 2018–2019 een reeks monografieën over. Hoewel het over deze kerkgemeente gaat, wordt de orde van dienst in veel andere gemeenten op dezelfde wijze vorm gegeven.

1 Het consistoriegebed
2 De paaskaars
3 De presbyterale handdruk
4 Votum en groet
5 Gebod en belofte
6 De schriftlezing
7 De preek
8 De gemeentezang
9 Dankzegging en voorbeden
10 Inzameling van de gaven
11 De zegen
12 De geloofsbelijdenis
13 De liturgische ruimte
14 De liturgische kleuren
15 De doopdienst
16 De avondmaaldienst
17 Het triduum
18 Eeuwigheidszondag
19 Bid- en Dankstond voor gewas en arbeid

Verhalen ‘Kind & Evangelie’

Artikelen

Vespers in de Stille Week 
Interview voor Omroep Ede, Kerkvenster, 3 april 2023

De Lutherse Gemeente in Ede
Lezing op 2 oktober 2018

Zoeken en vinden
‘Theologia Reformata’, jrg. 51, nr. 1, maart 2008

Bijbelse achtergronden van de doop (1)
‘WijkA4 van Nieuwe Kerk Ede’, 2016

Protestants
‘Ouderlingenblad’, nr. 930, sept. 2003

Gezondheid in Bijbels licht
‘Vrij’, magazine van de VEG Bennekom, 1/2018

De Paaskaars
‘Ouderlingenblad’, nr. 998, nov. 2009

Bijbelse achtergronden van de doop (2)
‘WijkA4 van Nieuwe Kerkgemeente Ede’, 2016

Dienst aan de ander (1)
‘WijkA4 Nieuwe Kerkgemeente Ede’, 2015

Dienst aan de ander (2)
Digitale wijkorgaan van de Nieuwe Kerkgemeente Ede, serie ‘Ter bezinning’, 2015

Alziend oog
‘WijkA4 van Nieuwe Kerkgemeente Ede’, 2015

Pinksteren in vraag en antwoord
Interview Omroep Ede 2012, gepubliceerd in ‘WijkA4 van de Nieuwe Kerkgemeente Ede’, 2015

Pasen in vraag en antwoord
Interview voor Omroep Ede 2012, gepubliceerd in ‘WijkA4 van de Nieuwe Kerkgemeente Ede’, 2015

Kerstfeest in vraag en antwoord
Interview voor Omroep Ede 2011, gepubliceerd in ‘WijkA4 van de Nieuwe Kerkgemeente Ede’, 2015

Kerk van en voor het volk
Lezing voor predikantenconferentie over Ecclesiologie, 2002 (interne uitgave LDC Utrecht)

Pastoraat en Diaconaat
Gepubliceerd in ‘Toerusting’, jaargang 2000, nr. 5

Een wonder in de 20e eeuw
Hoofdstuk in ‘Verenigd. Op de drempel van de PKN’, Zoetermeer 2003

Bijbelse eenheid, gegrond verlangen
Exegetische overweging bij het afscheidssymposium van Raad van Deputaten Samen op Weg, 2002

Open die kerk!
Katern in Ouderlingenblad, 2004

Diaconaal huisbezoek, en dan?
Diakonia, nr. 6, 1999

“Waarom ga ik naar de kerk?”
Brief aan een jongere vriend in Ouderlingenblad nr. 902, febr. 2001

Communicatie van de Bijbelse boodschap
Bewerkte toespraak bij een ambtsjubileum

Vreemdelingen en bijwoners
Diakonia, 52e jaargang 1985, 160-163

Bijbelse motieven voor diakonaat
Diakonia, 52e jaargang 1985

75 jaar vrijheid
‘Wijk A4 Nieuwe kerkgemeente Ede’, mei 2020

Triosynode januari 1996
Bijdrage voor de synodevergadering van de drie Samen op Weg-kerken

De weg van de liturgie
Cursus Geloven op maandag – wijkgemeente Nieuwe Kerk Ede 2009, herzien 2020

Op goede grondslag
Confessioneel, 113e jaargang nr. 16 (13 sept. 2001)

Kerk en gemeenteraadsverkiezingen
Katern in Ouderlingenblad 2001, bijgewerkt 2020

Ja tegen ‘samen op weg’
Tekst voor brochure ‘In het zicht van de beslissing’, 2002

De lokale omroep en de kerken
Gepubliceerd als katern in Ouderlingenblad, geactualiseerd in januari 2021

In memoriam ds. L. Romein
Gepubliceerd in De Waarheidsvriend, 11 sept. 2008

Over Allerheiligen en Allerzielen
Interview Omroep Ede, ‘Kerkvenster’, 2 november 2021